Mặc định trên mỗi trang web thì khi chúng ta cuộn lên cuộn xuống sẽ không được mềm mại và mượt, với đoạn jquery effect dưới đây, mình sẽ mang hiệu ứng cuộn mượt mà đó vào Blogspot. Đã áp dụng trên bacsiwindows.com


Cách thực hiện

Thêm toàn bộ js bên dưới vào trước thẻ </head> trong template.
! function() {
var e, t = {
frameRate: 150,
animationTime: 400,
stepSize: 120,
pulseAlgorithm: !0,
pulseScale: 4,
pulseNormalize: 1,
accelerationDelta: 20,
accelerationMax: 1,
keyboardSupport: !0,
arrowScroll: 50,
touchpadSupport: !0,
fixedBackground: !0,
excluded: ""
},
o = t,
a = !1,
n = !1,
r = {
x: 0,
y: 0
},
l = !1,
i = document.documentElement,
c = [],
u = /^Mac/.test(navigator.platform),
d = {
left: 37,
up: 38,
right: 39,
down: 40,
spacebar: 32,
pageup: 33,
pagedown: 34,
end: 35,
home: 36
};
o = t;

function s() {
if (!l && document.body) {
l = !0;
var t = document.body,
r = document.documentElement,
c = window.innerHeight,
u = t.scrollHeight;
if (i = document.compatMode.indexOf("CSS") >= 0 ? r : t, e = t, o.keyboardSupport && z("keydown", b), top != self) n = !0;
else if (u > c && (t.offsetHeight <= c || r.offsetHeight <= c)) {
var d, s = document.createElement("div");
s.style.cssText = "position:absolute; z-index:-10000; top:0; left:0; right:0; height:" + i.scrollHeight + "px", document.body.appendChild(s);
var m = function() {
d || (d = setTimeout(function() {
a || (s.style.height = "0", s.style.height = i.scrollHeight + "px", d = null)
}, 500))
};
setTimeout(m, 10);
if (new N(m).observe(t, {
attributes: !0,
childList: !0,
characterData: !1
}), i.offsetHeight <= c) {
var f = document.createElement("div");
f.style.clear = "both", t.appendChild(f)
}
}
o.fixedBackground || a || (t.style.backgroundAttachment = "scroll", r.style.backgroundAttachment = "scroll")
}
}
var m = [],
f = !1,
h = Date.now();

function p(e, t, a) {
var n, l;
if (l = a, n = (n = t) > 0 ? 1 : -1, l = l > 0 ? 1 : -1, (r.x !== n || r.y !== l) && (r.x = n, r.y = l, m = [], h = 0), 1 != o.accelerationMax) {
var i = Date.now() - h;
if (i < o.accelerationDelta) {
var c = (1 + 50 / i) / 2;
c > 1 && (c = Math.min(c, o.accelerationMax), t *= c, a *= c)
}
h = Date.now()
}
if (m.push({
x: t,
y: a,
lastX: t < 0 ? .99 : -.99,
lastY: a < 0 ? .99 : -.99,
start: Date.now()
}), !f) {
var u = e === document.body,
d = function(n) {
for (var r = Date.now(), l = 0, i = 0, c = 0; c < m.length; c++) {
var s = m[c],
h = r - s.start,
p = h >= o.animationTime,
w = p ? 1 : h / o.animationTime;
o.pulseAlgorithm && (w = R(w));
var b = s.x * w - s.lastX >> 0,
v = s.y * w - s.lastY >> 0;
l += b, i += v, s.lastX += b, s.lastY += v, p && (m.splice(c, 1), c--)
}
u ? window.scrollBy(l, i) : (l && (e.scrollLeft += l), i && (e.scrollTop += i)), t || a || (m = []), m.length ? K(d, e, 1e3 / o.frameRate +
1) : f = !1
};
K(d, e, 0), f = !0
}
}

function w(t) {
l || s();
var a = t.target,
n = T(a);
if (!n || t.defaultPrevented || t.ctrlKey) return !0;
if (X(e, "embed") || X(a, "embed") && /\.pdf/i.test(a.src) || X(e, "object")) return !0;
var r = -t.wheelDeltaX || t.deltaX || 0,
i = -t.wheelDeltaY || t.deltaY || 0;
if (u && (t.wheelDeltaX && Y(t.wheelDeltaX, 120) && (r = t.wheelDeltaX / Math.abs(t.wheelDeltaX) * -120), t.wheelDeltaY && Y(t.wheelDeltaY, 120) && (i =
t.wheelDeltaY / Math.abs(t.wheelDeltaY) * -120)), r || i || (i = -t.wheelDelta || 0), 1 === t.deltaMode && (r *= 40, i *= 40), !o.touchpadSupport &&
function(e) {
if (!e) return;
c.length || (c = [e, e, e]);
return e = Math.abs(e), c.push(e), c.shift(), clearTimeout(S), S = setTimeout(function() {
window.localStorage && (localStorage.SS_deltaBuffer = c.join(","))
}, 1e3), !B(120) && !B(100)
}(i)) return !0;
Math.abs(r) > 1.2 && (r *= o.stepSize / 120), Math.abs(i) > 1.2 && (i *= o.stepSize / 120), p(n, r, i), t.preventDefault(), k()
}

function b(t) {
var a = t.target,
n = t.ctrlKey || t.altKey || t.metaKey || t.shiftKey && t.keyCode !== d.spacebar;
document.contains(e) || (e = document.activeElement);
var r = /^(button|submit|radio|checkbox|file|color|image)$/i;
if (/^(textarea|select|embed|object)$/i.test(a.nodeName) || X(a, "input") && !r.test(a.type) || X(e, "video") || function(e) {
var t = e.target,
o = !1;
if (-1 != document.URL.indexOf("www.youtube.com/watch"))
do {
if (o = t.classList && t.classList.contains("html5-video-controls")) break
} while (t = t.parentNode);
return o
}(t) || a.isContentEditable || t.defaultPrevented || n) return !0;
if ((X(a, "button") || X(a, "input") && r.test(a.type)) && t.keyCode === d.spacebar) return !0;
var l = 0,
i = 0,
c = T(e),
u = c.clientHeight;
switch (c == document.body && (u = window.innerHeight), t.keyCode) {
case d.up:
i = -o.arrowScroll;
break;
case d.down:
i = o.arrowScroll;
break;
case d.spacebar:
i = -(t.shiftKey ? 1 : -1) * u * .9;
break;
case d.pageup:
i = .9 * -u;
break;
case d.pagedown:
i = .9 * u;
break;
case d.home:
i = -c.scrollTop;
break;
case d.end:
var s = c.scrollHeight - c.scrollTop - u;
i = s > 0 ? s + 10 : 0;
break;
case d.left:
l = -o.arrowScroll;
break;
case d.right:
l = o.arrowScroll;
break;
default:
return !0
}
p(c, l, i), t.preventDefault(), k()
}

function v(t) {
e = t.target
}
var g, y, S, x = (g = 0, function(e) {
return e.uniqueID || (e.uniqueID = g++)
}),
D = {};

function k() {
clearTimeout(y), y = setInterval(function() {
D = {}
}, 1e3)
}

function M(e, t) {
for (var o = e.length; o--;) D[x(e[o])] = t;
return t
}

function T(e) {
var t = [],
o = document.body,
a = i.scrollHeight;
do {
var r = D[x(e)];
if (r) return M(t, r);
if (t.push(e), a === e.scrollHeight) {
var l = C(i) && C(o) || E(i);
if (n && H(i) || !n && l) return M(t, q())
} else if (H(e) && E(e)) return M(t, e)
} while (e = e.parentElement)
}

function H(e) {
return e.clientHeight + 10 < e.scrollHeight
}

function C(e) {
return "hidden" !== getComputedStyle(e, "").getPropertyValue("overflow-y")
}

function E(e) {
var t = getComputedStyle(e, "").getPropertyValue("overflow-y");
return "scroll" === t || "auto" === t
}

function z(e, t) {
window.addEventListener(e, t, !1)
}

function X(e, t) {
return (e.nodeName || "").toLowerCase() === t.toLowerCase()
}

function Y(e, t) {
return Math.floor(e / t) == e / t
}

function B(e) {
return Y(c[0], e) && Y(c[1], e) && Y(c[2], e)
}
window.localStorage && localStorage.SS_deltaBuffer && (c = localStorage.SS_deltaBuffer.split(","));
var L, A, K = window.requestAnimationFrame || window.webkitRequestAnimationFrame || window.mozRequestAnimationFrame || function(e, t, o) {
window.setTimeout(e, o || 1e3 / 60)
},
N = window.MutationObserver || window.WebKitMutationObserver || window.MozMutationObserver,
q = function() {
if (!L) {
var e = document.createElement("div");
e.style.cssText = "height:10000px;width:1px;", document.body.appendChild(e);
var t = document.body.scrollTop;
document.documentElement.scrollTop, window.scrollBy(0, 1), L = document.body.scrollTop != t ? document.body : document.documentElement, window.scrollBy(
0, -1), document.body.removeChild(e)
}
return L
};

function O(e) {
var t, a;
return (e *= o.pulseScale) < 1 ? t = e - (1 - Math.exp(-e)) : (e -= 1, t = (a = Math.exp(-1)) + (1 - Math.exp(-e)) * (1 - a)), t * o.pulseNormalize
}

function R(e) {
return e >= 1 ? 1 : e <= 0 ? 0 : (1 == o.pulseNormalize && (o.pulseNormalize /= O(1)), O(e))
}
"onwheel" in document.createElement("div") ? A = "wheel" : "onmousewheel" in document.createElement("div") && (A = "mousewheel"), A && (z(A, w), z(
"mousedown", v), z("load", s))
}();
Sau đó lưu mẫu là xong! Lưu ý phải có thư viện jquery sẵn trong template thì hiệu ứng mới chạy nhé!
0 bình luận
Tag
 • 0 bình luận
 • Mặt cười
 • Chèn ảnh
 • Mã hóa HTML
 • Lưu ý
 • Admin Panel
 • :))
  :((
  :D
  :(
  :)
  :-)
  ;)
  =))
  :p
  =.=
  ==
  ^_^
  /=he
  :*
  /=r
  /=l
  :v
  /=ok
  /=clap
  (y)
  (yy)
  /=hi
  /=j
  /=hup
  /=hd
  /=hl
  /=hr
  /=s
  <3
 • Chức năng này hiện chưa khả dụng, bấm vào đây để sử dụng tạm.
 • Hướng dẫn bình luận

  Chèn chữ in đậm: Chữ in đậm

  Chèn chữ in đậm: Chữ in nghiêng

  Chèn ảnh: [img]Link Ảnh[/img]


  Một số lưu ý khi bình luận

  Không đăng bình luận có nội dung khiêu dâm, 18+

  Không đăng bình luận có liên quan đến chính trị, nhà nước.

  Không đăng bình luận có nội dung phản động, kích động chiến tranh, thù địch.

  Không đăng bình luận có nội dung phản cảm, bêu rếu, nói xấu.

  Không đăng bình luận có nội dung tục tiểu, bậy bạ hay thậm chí "vô học".

  Không đăng bình luận có liên kết spam, dẫn đến những trang có nội dung xấu.

  Được đăng bình luận có mang tính đóng góp, xây dựng bài viết / blog.

  Được đăng bình luận có liên quan đến nội dung bài viết.

  Có thể góp ý, hay báo lỗi bài viết (thiếu ý, sai chính tả hay thiếu hình ảnh minh họa).

  Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.

  Bạn có thể dùng ảnh động hoặc mã hóa code HTML để bình luận.

  Bấm vào đây để xem chi tiết hơn nội quy trên Blog.

 • Đây là khu vực quản trị, bạn không có quyền truy cập vào!
 • Một số lưu ý khi bình luận

  Vui lòng xem Hướng Dẩn Sử dụng trước khi bình luận

  Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

  Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)

  Nhớ bấm Thông báo cho tôi bên trên để nhận thông báo qua Email khi Admin trả lời nhé.